Zamknij mapę

Czynności notarialne

Zespół Kancelarii udziela wyczerpujących i bezpłatnych informacji w zakresie dokumentów
i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych. Czynność notarialna może być dokonana poza siedzibą kancelarii,
jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • 1Sporządza akty notarialne
 • 1aSporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • 1bPodejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • 2Sporządza poświadczenia
 • 3Doręcza oświadczenia
 • 4Spisuje protokoły
 • 5Sporządza protesty weksli i czeków
 • 6Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • 7Sporządzą wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • 8Sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • 8aSkłada wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącycmi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • 9Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów